Werknemersbescherming wordt uitgebreid

Op 1 augustus 2022 gaat de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in. Volgens sommigen is dit de belangrijkste wijziging in het arbeidsrecht na de Wet werk en zekerheid (WWZ) en Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Het doel van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de arbeidsvoorwaarden van werknemers verbeteren door:

 • transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen; en gelijktijdig
 • te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt

De wet is afkomstig uit een Europese richtlijn. Dankzij deze wet wordt de werknemer beter beschermd op gebied van:

 • de vooraf te verstrekken gegevens
 • mogelijkheid om meer banen te hebben
 • duidelijk werkpatroon
 • overgang naar andere vormen van werk
 • bekostiging verplichte opleidingen

Vooraf te verstrekken gegevens
Werkgevers moeten werknemers schriftelijk uitgebreider informeren over de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie. Hierbij kan je denken aan procedurevereisten en opzegtermijnen, informatie over tijdstippen waarop arbeid wordt verricht, geboden recht op scholing of duur en voorwaarden van de proeftijd.

Recht op meer banen
Een werkgever mag de werknemers niet meer verhinderen werkzaamheden elders te verrichten, tenzij de werkgever daarvoor een objectieve gerechtvaardigde reden heeft. Bij een objectieve reden gaat het onder andere om de gezondheid en veiligheid, de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten.

Zonder objectieve reden is een beding in een arbeidsovereenkomst waarin een verbod is opgenomen om arbeid voor anderen te verrichten, nietig. Het maakt bij dit verbod niet uit of de werknemer dit werk als werknemer of als zelfstandige verricht.

Duidelijk werkpatroon
In de arbeidsovereenkomst moeten werkdagen en -tijden voortaan worden vastgelegd in de vorm van referentiedagen en -uren. Als de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels voorspelbaar zijn, moet de volgende informatie worden vastgelegd:

 • de duur van de normale arbeidstijd (naar week of dag)
 • de regelingen voor overwerk (inclusief de vergoedingen daarvoor)
 • de regelingen inzake het ruilen van diensten of het krijgen van een ander rooster

Ook een wisselend rooster of wisselende diensten kunnen voorspelbaar zijn.

Buiten deze referentiedagen kan de werknemer niet verplicht worden om arbeid te verrichten.

Vanuit de WAB moet de werkgever er al rekening mee houden dat de werknemer minimaal vier dagen van tevoren moet zijn opgeroepen. Als deze termijn korter is, mag de werknemer het werk weigeren. Via cao-afspraken kan deze termijn van vier dagen worden bekort.

Overgang naar andere vormen van werk
Als de werknemer ten minste 26 weken bij de werkgever werkzaam is, kan hij meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden vragen aan de werkgever. De werkgever moet hierop binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd reageren. Kleine werkgevers (minder dan 10 werknemers) krijgen hiervoor drie maanden de tijd.

Als een werkgever niet op tijd reageert, is het verzoek van de werknemer automatisch gehonoreerd. Een werknemer moet minimaal een jaar wachten na een afwijzing van de werkgever voordat een nieuw verzoek mag worden ingediend.

Bekostiging en faciliteren verplichte opleidingen
Op gebied van scholing zijn de volgende onderwerpen nader vastgelegd:

 • rechten van werknemer bij bepaalde verplichte opleidingen
 • nietig verklaren van scholingskostenbeding bij verplichte opleidingen

Rechten bij verplichte opleidingen
Aan verplichte scholing die voor de werknemer noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, worden de volgende rechten gekoppeld:

 • Deze verplichte scholing is voor de werknemer kosteloos. Dat betekent dat bijvoorbeeld opleidingskosten, boeken, ander studiemateriaal, examengeld, maar ook reiskosten door de werkgever vergoed moeten worden.
 • Scholing wordt als werktijd beschouwd.
Let op!
Diploma’s die noodzakelijk zijn om met een beroep te starten, vallen niet onder de regels van verplichte scholing.

Scholing die noodzakelijk is om de functie te kunnen (blijven) uitvoeren, kan bijvoorbeeld scholing zijn om met een nieuw computersysteem te kunnen werken. Of een opleiding Engelse taal vanwege een verbetertraject als de werkgever vindt dat de werknemer deze taal onvoldoende beheerst voor de uitoefening van de functie. In de financiële sector kennen we hiervoor bijvoorbeeld de voor veel financieel professionals verplichte certificeringen op het gebied van Wft-opleidingen, Permanente Educatie en Permanent Actueel.

Nietig verklaren scholingskostenbeding bij verplichte opleidingen
Een scholingskostenbeding waarbij de werknemer verplicht wordt een vergoeding te betalen aan de werkgever in een arbeidsovereenkomst, is direct vanaf ingangsdatum van de wet voor verplichte opleidingen nietig. Daarbij maakt het niet uit welke omstandigheden eraan ten grondslag liggen. Dus het doet er niet toe of de werknemer de opleiding heeft gehaald of kort na het behalen van de opleiding ontslag neemt.

Drukke zomer
Voor een aantal werkgevers is het een drukke zomer. De nieuwe wet, die op 21 juni in de eerste kamer is aangenomen, regelt onder andere dat werknemers bij indiensttreding schriftelijk moeten worden geïnformeerd over tal van rechten en procedures. Zolang dit niet al is geregeld in de cao of standaard arbeidsovereenkomst, moeten werkgevers hun modelarbeidscontract daarop aanpassen. Ze hebben daar niet lang de tijd voor gehad, want deze regels gelden al vanaf 1 augustus 2022!

Een duurzame woning, waar begin je?

Herkenbaar? Je wilt je huis wel verduurzamen, maar je weet niet waar te beginnen. Hoe zit het ook alweer met al die subsidies? En wat levert het eigenlijk op?

Zonnepanelen, dubbel glas, een groen dak. Maar liefst zeventig procent van de Nederlanders overweegt het treffen van energiebesparende voorzieningen in of aan hun woning. En twee derde van de huizenbezitters wil daar ook echt in investeren.

Tussen die wens en de daadwerkelijke uitvoering zitten echter nog wel wat bezwaren. Die hebben vaak te maken met onvoldoende inzicht in de kosten en de opbrengsten van de maatregel. Ook onbekendheid met de financieringsmogelijkheden weerhoudt veel huishoudens nog van het ondernemen van actie.

Eigen geld

Uit onderzoek blijkt dat de meeste huiseigenaren die de duurzaamheid van hun woning hebben aangepakt, dit van eigen spaargeld hebben betaald. Vaak wordt dat ook gezien als een mooi alternatief voor de spaarrekening, die momenteel weinig oplevert. Dan heb je meer aan, bijvoorbeeld, de opbrengst van zonnepanelen.

Hypotheek

Wanneer de investering groter is dan 10.000 euro (en dat is als het gaat om duurzame maatregelen al snel het geval) dan kiest één op de vijf woningeigenaren ervoor om de hypotheek te verhogen. Dat is vrijwel bij elke geldverstrekker een mogelijkheid wanneer je een hypotheek afsluit. Maar het is vaak ook mogelijk om je bestaande hypotheek met dat doel op te hogen, mits het allemaal binnen de voorwaarden past. Een energiezuinig huis levert je bij sommige geldverstrekkers bovendien een rentekorting op. Je financieel adviseur kent alle regels en kan je adviseren wat in jouw situatie het meest verstandig is.

Gemeente

Naast de route van de hypotheek kan je ook kijken wat jouw gemeente doet. Er bestaan bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen. Op verbeterjehuis.nl kun je invullen in welke gemeente je woont en krijg je een overzicht van welke subsidies en leningen tot de mogelijkheden behoren.

Adviesgesprek

Steeds meer hypotheekadviseurs hebben zich bekwaamd in woningverduurzaming en kunnen je precies vertellen welke regels er zijn en wat in jouw situatie verstandig is. Misschien kun je een deel financieren en een deel uit eigen middelen betalen. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om een depot te nemen en het geld later te besteden. In vrijwel elk hypotheekadviesgesprek komt dit aan de orde. Maar ook wanneer je al een hypotheek hebt loont het de moeite om in gesprek te gaan. Je hebt de boot echt nog niet gemist!

Dit doen ze anders op de Belgische hypotheekmarkt

De Belgische hypotheekmarkt is voor een deel vergelijkbaar met de Nederlandse, maar wijkt ook op bepaalde punten af. Zo wordt er bij onze zuiderburen een leeftijdsgrens gehanteerd en kan in België een koop ook mondeling worden gesloten.

“Een opvallend verschil met de Nederlandse hypotheekmarkt is het hanteren van een leeftijdsgrens. In Nederland niet of nauwelijks aan de orde, maar in de ons omringende landen wel”, vertelt Ron Weyzen, directeur van Soeverein International Financial Services in Maastricht. “De meeste Belgische banken hanteren als einde van de hypotheektermijn het jaar waarin degene die het hoofdinkomen heeft 75 jaar wordt. Soms korter. Een enkele bank gaat tot 80 jaar, onder bepaalde voorwaarden.”

In Nederland bestaat er verder het schriftelijkheidsvereiste. De koop moet wettelijk schriftelijk gesloten worden. Maar in België is dit geen vereiste. “Dit betekent dat een koop ook mondeling tot stand kan komen”, stelt Weyzen.

Beperkt aantal aflossingsvrije hypotheken

Een hypotheek in België loopt in de regel maximaal 25 jaar – er zijn enkele uitzonderingen – en is annuïtair. Weyzen: “Een zeer beperkt aantal geldverstrekkers biedt aflossingsvrije hypotheken aan. De meeste geldverstrekkers beperken de financiering tot 90% van de aankoopsom. Een klein aantal banken verstrekt tot 100% van de aankoopsom onder bepaalde voorwaarden.”
Wat zouden wij in Nederland van de Belgen kunnen overnemen? Weyzen vindt de strikte Belgische Wet op het Hypothecair Krediet het overnemen waard. “Deze wet beschermt consumenten die een hypotheek hebben afgesloten.”

Twee zaken zijn volgens Weyzen vermeldenswaardig. Ten eerste zit er bij hypotheken met een variabele rente een ‘cap’ op de stijging van de rente en is wettelijk bepaald dat dat rente hoogstens mag verdubbelen. “Consumenten hoeven zich daardoor geen zorgen te maken als de rente enorm omhoog gaat. Daarnaast kent men door deze wet geen hoge boeterente bij het tussentijds extra aflossen of omzetten van de hypotheek. Er mag maximaal een vergoeding worden gerekend die gelijk is aan drie maanden rente over het extra afgelost bedrag. Dat kan consumenten veel geld schelen.

Meer nadruk op maatwerk

Een ander punt dat Nederland van België zou kunnen overnemen, is volgens Weyzen de nadruk op maatwerk bij de Belgen. “De hypotheekmarkt in België is behoorlijk divers, met verschillende acceptatievoorwaarden bij de geldverstrekkers. Dat maakt het soms complex, maar dat geeft ook meer mogelijkheden. De acceptatievoorwaarden bij de Nederlandse geldverstrekkers vertonen geen enorm grote verschillen. Dat is in België totaal anders. De ene bank financiert een bepaalde partij niet, maar een andere doet dat wel. Hun werkwijzen zijn heel verschillend, waardoor er meer maatwerk mogelijk is. De grote diversiteit in de Belgische hypotheekmarkt vind ik daardoor een grote pré”, aldus Weyzen.

Belastingdienst start met rechtsherstel box 3

De staatssecretaris heeft de berekening van het rechtsherstel box 3 bekendgemaakt. Vanaf 1 juli 2022 is de Belastingdienst gestart met het rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. Dit gebeurt grotendeels geautomatiseerd. U hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen.

Rechtsherstel box 3

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement. Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst rechtsherstel moet gaan bieden. Op 30 juni 2022 is bekendgemaakt hoe de Belastingdienst dit gaat berekenen.

Doelgroep

Vooralsnog wordt alleen rechtsherstel geboden aan iedereen die op tijd bezwaar maakte, aan iedereen van wie de aanslag op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststond
en aan iedereen van wie de aanslag op 24 december 2021 nog niet definitief was opgelegd.

Let op! Het rechtsherstel geldt alleen voor de jaren 2017 tot en met 2022.

Op 1 juli startte de Belastingdienst met het rechtsherstel aan iedereen die op tijd bezwaar maakte tegen de aanslagen 2017 tot en met 2020. De andere doelgroepen volgen later.

Tip! Het rechtsherstel gebeurt grotendeel geautomatiseerd. U hoeft dus zelf (nog) geen actie te ondernemen.

Berekening rechtsherstel

De nieuwe berekening van de box 3-heffing gaat uit van het forfaitair rendement voor drie vermogensgroepen: de banktegoeden, de overige bezittingen (onder meer beleggingen en onroerend goed) en de schulden.

Voor het rendement op banktegoeden geldt een forfait dat gebaseerd is op de gemiddelde rente op deposito’s. Dit loopt van 0,25% in 2017, 0,12% in 2018, 0,08% in 2019, 0,04% in 2020 tot 0,01% in 2021.

Voor het rendement op overige bezittingen wordt uitgegaan van het wettelijke forfait uit rendementsklasse II. Dit loopt van 5,39% in 2017, 5,38% in 2018, 5,59% in 2019, 5,28% in 2020 tot 5,69% in 2021.

Voor het rendement op schulden wordt uitgegaan van de gemiddelde hypotheekrente. Dit loopt van 3,43% in 2017, 3,20% in 2018, 3% in 2019, 2,74% in 2020 tot 2,46% in 2021.

Op basis van de forfaitaire rendementspercentages van de verschillende vermogensgroepen wordt het totale nieuwe forfaitaire rendement berekend. Dit vormt de basis voor de berekening van de nieuwe box 3-heffing.

Teruggave inkomstenbelasting

Als deze nieuwe box 3-heffing lager is dan de box 3-heffing volgens de wettelijke bepaling, zal dit leiden tot een teruggave van inkomstenbelasting. Is de nieuwe box 3-heffing gelijk of hoger dan de box 3-heffing volgens de wettelijke bepalingen, dan volgt geen teruggave.

Let op! Als u binnen de doelgroep van het rechtsherstel valt, krijgt u altijd bericht van de Belastingdienst. Dat kan dus of een teruggave inkomstenbelasting zijn, of het bericht dat u geen recht heeft op een teruggave.

Tip! Als u het niet eens bent met de teruggave of het feit dat u geen teruggave krijgt, kun u of een verzoek om ambtshalve vermindering indienen of, als de bezwaartermijn van uw aanslag nog niet verlopen is, een bezwaar indienen.

Rechtsherstel niet-bezwaarmakers

Als u niet of te laat bezwaar maakte, stond uw aanslag op 24 december 2021 misschien al onherroepelijk vast. Of aan deze doelgroep nog rechtsherstel wordt geboden, is helaas (nog) niet bekend.

Tip! Op verzoek van de Tweede Kamer zijn verschillende opties onderzocht om rechtsherstel te bieden aan mensen die niet of te laat bezwaar maakten tegen de box 3-heffing. Dit rechtsherstel is juridisch niet verplicht, maar de minister kan besluiten om dit toch te bieden. Of dit gebeurt en hoe wordt waarschijnlijk op Prinsjesdag bekendgemaakt. De uiteindelijke keuze zal met name afhangen van de uitvoerbaarheid en de budgettaire gevolgen, maar ook de rechtvaardigheid en juridische houdbaarheid worden meegewogen.

 

Fiscale aftrek scholingsuitgaven per 01 januari 2022 afgeschaft

Dát het ging gebeuren was al in 2019 duidelijk, maar nu weten we ook wanneer: met ingang van 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet langer fiscaal aftrekbaar. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 voor het volgen van een opleiding een STAP-budget aanvragen bij UWV.

Op dit moment mag je studiekosten en andere scholingsuitgaven fiscaal aftrekken als je geen recht hebt op studiefinanciering en de studie of opleiding gericht is op het huidige of toekomstige beroep van de klant. Per jaar is maximaal €15.000 aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van €250.

Fiscale aftrek scholingsuitgaven door beperkte groep gebruikt en fraudegevoelig
De overheid maakt een einde aan de fiscale aftrek van scholingsuitgaven omdat blijkt dat de groep die het meeste behoefte heeft aan (bij-)scholing het minste gebruik van maakt van de regeling. Het gaat dan om mensen met weinig of geen inkomen. Zij hebben namelijk ook weinig of helemaal geen belastingvoordeel van de aftrekpost.

Daar komt bij dat de fiscale aftrekpost fraudegevoelig is. De studiekosten kunnen niet vooraf worden ingevuld in de belastingaangifte op basis van informatie van derden. Dit betekent dat de Belastingdienst voor de controle volledig afhankelijk is van de gegevens die je zelf invult.

Let op
Om nog in 2021 gebruik te kunnen maken van de fiscale scholingsaftrek, moet de kosten voor de studie ook in 2021 zijn betaald.

STAP-budget
Het STAP-budget – STAP staat voor STimulering ArbeidsPositie- moet er vooral voor zorgen dat meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een opleiding gaan volgen. De hoogte van het budget is jaarlijks maximaal €1.000 per persoon. Dit bedrag wordt rechtstreeks uitbetaald aan de opleider. Je hoeft dit bedrag dus niet eerst zelf voor te schieten. De aanvraag van het STAP-budget verloopt via het UWV, die daarbij ook vrijblijvend advies geeft over de situatie op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden
Het STAP-budget kan niet voor alle opleidingen worden aangevraagd. Er gelden voorwaarden. Zo moet de opleider officieel erkend zijn en moet de opleiding zijn vastgelegd in het STAP-scholingsregister dat wordt beheerd door DUO.

De subsidieaanvrager moet 18 jaar of ouder zijn en mag de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Daarnaast moet de subsidieaanvrager de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden zijn verzekerd voor de volksverzekeringen waarmee de relatie met de Nederlandse arbeidsmarkt kan worden aangetoond.

De subsidie kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd.

Leven lang leren
De komst van het STAP-budget draagt bij aan de visie van de overheid over een leven lang leren. In een tijd waarin banen steeds sneller veranderen en kunnen verdwijnen, is het belangrijk dat iedereen die zich op de arbeidsmarkt begeeft, ervoor zorgt dat hij duurzaam inzetbaar is. Dat vraagt om voortdurende (bij-)scholing. Een leven lang leren dus.

SLIM-subsidie voor ondernemers die willen investeren in de ontwikkeling van hun personeel

Van 1 tot en met 30 september geldt een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor mkb-ondernemingen waarmee ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Met deze Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb bevorderen.

De subsidie bedraagt tussen de 5.000 en 25.000 euro per mkb-onderneming. Voor een klein bedrijf (<50 fte) wordt 80% van de subsidiabele kosten vergoed en voor middelgrote bedrijven (<250 fte) is dat 60%. De SLIM-subsidie, die kan worden aangevraagd voor zowel nieuwe initiatieven als voor reeds bestaande en bewezen methoden, is er voor de volgende groepen bedrijven:

 • mkb-ondernemingen
 • samenwerkingsverbanden in het mkb

De subsidie kan worden aangevraagd voor ondersteuning op de volgende vier gebieden:

 • Doorlichting van de onderneming: bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten. En een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat je bedrijf direct aan de slag.
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers: een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.
 • Initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling: bijvoorbeeld nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen, de ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met medewerkers of door het aansluiten bij een bestaande of nieuw op te richten bedrijfsschool.
 • Derde leerweg: een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Meer informatie over deze subsidieregeling, welke activiteiten in aanmerking komen en hoe je de subsidie aanvraagt vind je op de site van de Rijksoverheid.

 

 

Drie alternatieven voor je spaarrekening

Je klaagt er vast wel eens over: de rente op spaargeld was nog nooit zo laag. Bij sommige banken moet je zelfs gaan betalen om je geld te stallen. Wat zijn de alternatieven? We zetten er drie rondom het thema ‘Wonen’ op een rijtje.

Aflossen hypotheek

Heb je een hypotheek, dan kan het lonen om een extra aflossing te doen en zo je maandlasten omlaag te brengen. Bij de meeste hypotheekaanbieders mag je tot tien procent van de hoofdsom boetevrij aflossen, sommige aanbieders hebben andere regels. Kijk wel goed op welk leningdeel je gaat aflossen: vaak bestaat een hypotheek uit bijvoorbeeld een aflossingsvrij deel en een annuïtair deel. Wij kunnen je daarin adviseren. Ook is het goed om te checken of je door een extra aflossing in een andere risicoklasse terechtkomt: hoe lager de verhouding tussen de hypotheeksom en de waarde van de eigen woning, hoe minder rente je betaalt. Het effect van jouw extra aflossing is dan dus nog groter. Denk tot slot aan het belastingvoordeel dat je misloopt, je kunt immers minder hypotheekrente aftrekken. Neem dat ook mee in je berekening!

Een tweede huis of recreatiewoning

Heb jij er al eens aan gedacht: een tweede woning voor de verhuur? Daarbij kun je denken aan een recreatiewoning om te verhuren aan vakantiegangers maar ook aan een reguliere woning om permanent te verhuren. Voor beide varianten zijn hypotheken beschikbaar, maar je hebt ook altijd eigen geld nodig omdat aanbieders een tweede woning niet volledig financieren. Het is wel aan te raden om een goede begroting te maken en de kosten realistisch in te schatten. Reken jezelf niet te rijk. Wat ben je bijvoorbeeld kwijt aan onderhoud? Kun je het bolwerken wanneer je woning een tijdje leegstaat? Je mag de rente voor zo’n woning niet aftrekken en de woning wordt meegerekend in Box III. Niet onbelangrijk: bedenk ook of je zelf de contactpersoon wilt zijn voor de huurders of dat je dat uitbesteedt. De een vindt dat contact juist hartstikke leuk, de ander heeft weinig zin in een gesprek over klemmende deuren en ontbrekend keukengerei. Uitbesteden kost wel geld en heeft dus weer effect op je rendement. Zelf allerlei arbeidsintensieve werkzaamheden verrichten kan betekenen dat je in Box I terecht komt, omdat je dan als ondernemer wordt gezien. Vaak gaat het dan wel om meerdere (recreatie)woningen.

Duurzame maatregelen

Ook een mooie bestemming voor je spaargeld: energiebesparende maatregelen voor je eigen woning die voor een positief effect op je maanduitgaven gaan zorgen. Je kunt denken aan zonnepanelen, aan extra isolatie in je woning of aan een groen dak. Er zijn tal van subsidieregelingen mogelijk, deze kun je checken op https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/. Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer of glas kun je bijvoorbeeld ongeveer twintig procent subsidie krijgen: je moet dan wel tenminste twee isolatiemaatregelen laten uitvoeren. Ook staan er op deze website ook voor jouw gemeente de beschikbare regelingen. Je kunt je duurzame maatregelen met spaargeld betalen, maar het is ook mogelijk om extra geld te lenen, bij het aangaan van een nieuwe hypotheek of als verhoging op een bestaande hypotheek. Er zijn verschillende duurzame hypotheken en energiebespaarleningen op de markt, die soms een extra aantrekkelijke rente kennen. Kijk ook naar de terugverdientijd van je investering. Wij kunnen je daarin adviseren.

Uitnodiging workshop veilig online bankieren

Internetcriminelen vallen elke dag mensen lastig met bijvoorbeeld valse e-mails en marktplaatsfraude. En dat wordt alleen maar meer. Want steeds meer geldzaken worden online geregeld. Wij willen je graag helpen om dit voor te zijn. Hoe? Je hoort het tijdens onze gratis workshop Veilig online bankieren. Je bent van harte uitgenodigd.

Workshop Veilig online bankieren

Tijdens de gratis workshop leren we je graag hoe je veilig online bankiert. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je:

 • Hoe je internetcriminaliteit herkent.
 • Welke vormen van internetcriminaliteit er zijn.
 • In welke situaties je jouw gegevens niet moet delen.
 • Wanneer je een website of e-mail kunt vertrouwen.

Waar en wanneer?

Er zullen in totaal 4 workshops gegeven worden.

Wanneer?         11 en 12 oktober
Hoe laat?          Van 13:00 tot 15:00 en 19:30 tot 21:30
Waar?               Het Rode Huis Bankzaken, ’t Dorp 124 in Heesch

Voor wie is de workshop?

 • Je wilt beginnen met Online Bankieren en bent onzeker over de veiligheid.
 • Je bankiert al online en je wilt weten hoe je dit veilig kunt doen.

Je hoeft niet perse klant te zijn.

Meld je nu aan

Er is plek voor een beperkt aantal mensen. Meld je daarom nu aan. Geef je deelname door vóór  05-10. Loop langs, bel of e-mail ons.

Graag tot ziens op 11 of 12 oktober?

Met vriendelijke groet,

Joep van Heugten

Wat is spoofing?

Regelmatig horen wij uit onze klantenkring dat ouderen slachtoffer zijn geworden van spoofing? Wat is dat nu precies “spoofing”?

Criminelen bellen dan vanaf een bestaand telefoonnummer van jouw eigen bank. Hierdoor lijkt het net als of je met een medewerker van jouw bank een telefoongesprek voert. Dat is spoofing (Engels voor nabootsen). Een ander woord is bankhelpdeskoplichting. Letterlijk vertaald betekent dat nabootsen of namaken.

Het is niet te voorkomen dat anderen misbruik maken van telefoonnummers. De oplichters maken slim misbruik van de werking van het mobiele telefoonnetwerk waardoor zij ieder willekeurig telefoonnummer op deze manier nabootsen (spoofen).

Hoe herken ik spoofing?

Je wordt onverwacht gebeld door jouw bank of je ontvangt een sms-bericht of Whatsapp bericht van ze. De beller probeert je te overtuigen om overboekingen te doen, jouw pincodes en beveiligingscodes te verstrekken of directe toegang te geven tot jouw computer.

Met de sms of whatsapp berichten wordt vaak beweerd dat je een verdachte betaling, automatische incasso of instelling moet controleren door op een hyperlink in het bericht te klikken. De beller beweert dat fraudeurs ongeoorloofde betalingen vanaf jouw bankrekeningen hebben gedaan.

Wat moet ik doen om geen slachtoffer te worden?

Jouw bank zal je nooit en te nimmer bellen of een bericht sturen voor dit soort zaken. Krijg je u een dergelijk telefoontje of bericht (sms of whatsapp)? Neem dan meteen contact op met de bank en maak hier melding.

Zit er een link in de sms? Nooit op klikken; je moet het bericht meteen verwijderen.

Hang op, klik weg en bel je bank is het devies. En bespreek het zeker met je kinderen en je ouders.

Nu ook vergoeding bij spoofing

Banken gaan schade door spoofing nu toch vergoeden. Dat hebben de banken besloten na overleg met verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder ANBO.

Wat kan ik doen als ik er toch in ben getrapt?

Bel direct jouw bank en volg de aanwijzingen van de bankmedewerker. Doe aangifte bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief) of via de website van de politie.

Klussen en verbouwen, zo pak je dat aan!

Ga jij deze zomer klussen of verbouwen? Dan ben je in goed gezelschap. De klus- en verbouwtrend blijft ook dit jaar populair. Daarom zetten wij een paar belangrijke weetjes voor je op een rij. Over het geld dat ermee gemoeid is, maar ook over het nut van een goed draaiboek.

Om met dat laatste te beginnen: een goed draaiboek helpt je om een klus efficiënt te klaren. Loop eens door je huis en bedenk wat je per kamer wilt aanpakken. Schrijf dit meteen op, zodat je een todo-lijst hebt. Vervolgens kun je een boodschappenlijstje maken van de materialen die je nodig hebt en een begroting. Tip: reken liever te ruim dan te krap!

Het feitelijke klus- en verbouwwerk kun je het beste van boven naar beneden uitvoeren. Dat scheelt opruimen en schoonmaken. Ga je structureel verbouwen? Controleer dan eerst of je een vergunning van de gemeente nodig hebt. Kijk hiervoor eerst even op deze webpagina

Spaargeld, hypotheek of lening?

Als je spaargeld hebt, kun je dat inzetten. De spaarrente is nagenoeg 0%. Als jouw verbouwing je huis meer waard maakt, rendeert het een stuk beter! Dat geldt zeker als je duurzame maatregelen treft, omdat je daarmee bespaart op toekomstige uitgaven voor energiekosten.

Als je een hypotheek hebt, kun je die misschien verhogen. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, waardoor de kans groot is dat je overwaarde hebt. Ook als je huis na de verbouwing meer waard is, kun je de hypotheek vaak verhogen.

Heb je geen spaargeld en kun of wil je de hypotheek niet verhogen? Overweeg dan om een lening af te sluiten. De rente die je moet betalen is weliswaar hoger, maar je mag ’m onder voorwaarden aftrekken.

Let op je verzekeringen!

De dekking van een opstalverzekering is vaak te beperkt als er tijdens klussen of verbouwen schade ontstaat. De premie is namelijk vastgesteld op basis van het normale gebruik van je huis: erin wonen. Als je gaat breken en bouwen, zijn er andere risico’s.

Overweeg daarom om een zogenoemde Construction All Risk – oftewel CAR-verzekering – af te sluiten als je zelf aan de slag gaat. Zo’n speciale verzekering biedt wél dekking voor veel schades die tijdens een verbouwing kunnen ontstaan.

Krijg je hulp van vrienden of familie? Als zij schade veroorzaken, wordt die vaak gedekt door hun aansprakelijkheidsverzekering. Laat ze dit voor alle zekerheid wel even navragen bij hun adviseur, zodat jij én zij niet voor verrassingen komen te staan.

Meer informatie

Heb je een vraag over de financiering van jouw geplande verbouwing? Vraag het ons. We zetten het graag voor je op een rij.